ما ترس نداریم، برای اینکه ما حقیم.وقتی حق هستیم، غالب هم بشویم ما حق هستیم، مغلوب هم بشویم ما حق هستیم.

امام خمینی (رحمه الله علیه)

 

We are careless , Because we are right,When we are right,Even if we win, we are right, and if we are defeated, we are right.
imam khomeyni(r.h)
 

لسنا خائفين ، لأننا على حق ، وعندما نكون على حق سننتصر ، نحن على حق ، سنهزم ، نحن على حق.

امام خمینی (رحمه الله علیه)